Про кафедру

Кафедра менеджменту та маркетингу була утворена 28 вересня 2021 року шляхом об’єднання кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та кафедри менеджменту організацій і адміністрування.

k1

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності створена у липні 1996 р. Свого часу її очолювали кандидати економічних наук, доценти Р.З. Мальський і А.М. Вічевич.

Сьогодні на кафедрі працюють д-р екон. наук, професор Т.Ю. Туниця, доценти: І.І. Дідович, О.В. Максимець, М.Е. Матвеєв, Е.А. Кульчицька, старший викладач Т.В. Вайданич, асистенти О.В. Чопик та Н.М. Юрків. Роботу кафедри забезпечують інженери О.В. Богдан та І.Я. Новоселецька. Свого часу на кафедрі працювали доценти А.В. Прокіп, С.І. Тесленко та І.М. Максимів, асистент Ю.І. Турчин, інженери Т.Й. Надашкевич, В.В. Якімцов.

Кафедрою підготовлено понад 500 фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Колективом кафедри здійснюється підготовка фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями на денній і заочній формах навчання, а також у Центрі довузівської підготовки та післядипломної освіти.

Найкращі студенти мають змогу проходити практику та стажування за кордоном. Під керівництвом викладачів кафедри студенти та магістранти беруть активну участь у науково-дослідній роботі, результати якої доповідають на всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також представляють на конкурсах науково-дослідних робіт молодих учених. Переважна більшість поданих на конкурси студентських праць посіла призові місця.

Викладачі активно працюють над методичним забезпеченням дисциплін. Вони підготували та видали сім навчальних посібників: "Екологічний маркетинг" (А.М. Вічевич, І.І. Дідович, Т.В. Вайданич), "Аналіз зовнішньоекономічної діяльності" (у двох виданнях, А.М. Вічевич, О.В. Максимець), "Основи зовнішньоекономічної діяльності" (А.М. Вічевич, М.Е. Матвеєв, О.В. Максимець), "Митна справа і митне регулювання" (М.Е. Матвеєв), "Правове регулювання ЗЕД" (М.Е. Матвеєв, І.І. Дідович), "Маркетинг" (А.М. Вічевич, Т.В. Вайданич), "Ризик-менеджмент у сфері ЗЕД" (І.І. Дідович, Т.В. Вайданич, Е.А. Кульчицька); "Міжнародна економіка. Практикум" (Е.А. Кульчицька, І.І. Дідович). Видано також 12 монографій: "Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади" (Т.Ю. Туниця та ін.), "Нетрадиційні джерела енергії: теорія і практика" (Туниця Т.Ю. та ін.). "Гарантування енергетичної безпеки: минуле, сьогодення, майбутнє" (А.В. Прокіп), "Еколого-економічна оцінка заміщення невідновлюваних енергоресурсів біологічно відновлюваними" (А.В. Прокіп), "Організаційні та еколого-економічні засади використання відновлюваних енергоресурсів" (під редакцією А.В. Прокіпа), п'ять колективних монографій у співавторстві з А.В. Прокіпом ("Bezpieczeństwo – ujęncie kompleksowe", "Bezpieczeństwo w procesach globalzacji", "Wspуłczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie", "Konkurencyjność podmiotуw gospodarczych i jej determinanty", "Wspуłczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu") та дві колективні монографії у співавторстві з Е.А. Кульчицькою ("Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes", "Dziedzictowo kultorowe regionupogranicza"). Підготовлено понад 20 конспектів лекцій та понад 50 методичних розробок.

Підвищення кваліфікації викладачів відбувається шляхом участі у методичних семінарах, зустрічах із виробничниками, стажуванні у вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах та на підприємствах галузі. Викладачі кафедри неодноразово проходили стажування у провідних університетах міст Гьоттінгена, Фрайбурга (Німеччина), Падуї (Італія), Гента (Бельгія), Пенсільванському університеті (м. Стейт Коледж, США), Університеті Вашингтона (м. Сієтл, США), Шведському сільськогосподарському університеті (м. Уппсала).

Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних проектів та програм: О.В. Максимець – стипендіат та експерт програми академічних обмінів ім. Фулбрайта (США), стипендіат американсько-української програми WIRA (США) та програми Шведського інституту Swedish Institute (Швеція), співкоординатор гранту STINT (Швеція), учасник проекту S.A.I.L. від Baltic University Program (Швеція); М.Е. Матвеєв – стипендіат Німецької служби академічних обмінів (DAAD); Е.А. Кульчицька – учасник міжнародного проекту APIS (Італія); І.І. Дідович – стипендіат програми ІАР університету PennState (США), Е.А. Прокіп – стипендіат та експерт програми академічних обмінів ім. Фулбрайта (США) та стипендіат американсько-української програми WIRA (США).

Основним напрямом наукових досліджень кафедри є концептуальні основи розвитку зовнішньоекономічної діяльності лісових, деревообробних, целюлозно-паперових, меблевих підприємств, а також організації інших галузей економіки. Кафедра готує фахівців вищого рівня кваліфікації через аспірантуру. 

ma

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування була випусковою кафедрою (відповідає за випуск фахівців для лісового сектору економіки – бакалаврів, спеціалістів, магістрів – за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування»). На кафедрі читається 47 економічних дисциплін студентам Інституту екологічної економіки і менеджменту, Інституту лісового і садово-паркового господарства, Інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кафедра менеджменту організацій і адміністрування Національного лісотехнічного університету України утворена в кінці 2014 року.

На кафедрі менеджменту організацій і адміністрування працювало 13 осіб професорсько-викладацького складу. З них один доктор та одинадцять кандидатів економічних наук. Більшість викладачів пройшли стажування у вищих навчальних закладах високорозвинених зарубіжних країн. Частина викладачів вільно володіє іноземною мовою, що дозволяє їм бути на вістрі іновацій та здійснювати викладання окремих навчальних дисциплін англійською мовою.

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування плідно співпрацювала з університетами США, Німеччини, Італії, Бельгії, Білорусії, України. Більшість викладачів кафедри проходили стажування в університетах США, Німеччини, Швеції, Італії, Бельгії.
Підготовці високопрофесійного персоналу сприяла спеціалізована вчена рада Д 35.072.01 Національного лісотехнічного університету України, в роботі якої брали участь викладачі кафедри, зокрема: д.е.н., професор Синякевич І.М. (заступник голови спеціалізованої вченої ради), к.е.н., доцент Дудюк В.С. (учений секретар), д.е.н. Дейнека А.М. (член ради).
Викладачі активно долучаються до роботи Лісівничої академії наук України. Професор Синякевич І.М. був віце-президентом академії, професор Дейнека А.М. – дійсним членом, а доцент Олійник І.Я. – членом-кореспондентом ЛАНУ.

 

 

 

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP