Публікації кафедри

Наукові дослідження кафедри відповідають пріоритетному напряму розвитку науки і техніки: збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток. Науковим напрямом кафедри менеджменту та маркетингу є «Концептуальні основи розвитку зовнішньоекономічної діяльності лісових, деревообробних, целюлозно-паперових та меблевих підприємств». У рамках даного напрямку здійснюється підготовка кандидатських дисертацій аспірантами денної та заочної форми навчання. Поза тим, викладачі кафедри також здійснюють наукові дослідження в межах власник наукових інтересів.

Монографії одноосібні

1.Туниця, Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний аспект / Т.Ю. Туниця. – К.: Знання, 2006. – 300 с.
2.Прокіп, А.В. Еколого-економічна оцінка заміщення невідновлюваних енергоресурсів біологічно відновлюваними / А.В. Прокіп. – Львів ЗУКЦ, 2010. – 212 с.
3.Прокіп, А.В. Гарантування енергетичної безпеки: минуле, сьогодення, майбутнє / А.В. Прокіп. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 154 с.

Монографії колективні

1. Прокіп, А.В. Організаційні та еколого-економічні засади використання відновлюваних енергоресурсів : монографія / А.В. Прокіп, В.С. Дудюк, Р.Б. Колісник; [за заг. ред. А.В. Прокіпа]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 337 с.
2.Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie. / [Z. Grzywna, A. Limanski, J. Kuck, A. Olak. A. Prokip a in.]. – Katowice: WSZMiJO, 2014. – 596 s.
3. Нетрадиційні джерела енергії: теорія і практика / Озарків І.М., Мисак Й.С., Адамовський М.Г., Туниця Т.Ю. та ін.- Львів: НВФ «Українські технології», 2013. – 356 с.
4. Bezpieczeństwo w procesach globalzacji. / [ Z. Grzywna, A. Limanski, J. Kuck, A. Olak, A. Prokip a in.]. – Katowice: WSZMiJO, 2013, T.1-2. - 909 s.
5. Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty. / [A. Limanski, R. Milic-Czerniak, P. Tyrała A. Prokip]. – Katowice: WSZMiJO, 2013. – 590 s.
6. Bezpieczeństwo – ujęncie kompleksowe. / [ Z. Grzywna, P. Tyrała, A. Olak, A. Prokip in.]. – Katowice: WSZMiJO, 2012. – 722 s. 

Окремі публікації у періодичних виданнях

1. Maksymets, O. International competitiveness: a case study of American, Swedish and Ukrainian forest industries / O. Maksymets, L. Lonnstedt // The International Trade Journal (прийнято до друку 12.04.2015)
2. Прокип, А.В. К вопросу о классификации энергетических ресурсов / А.В. Прокип // Экономика природопользования. – 2014. – № 4. – С. 49-58.
3. Прокіп, А.В. Сучасні підходи до енергозабезпечення людства в умовах формування суспільства сталого розвитку / А.В. Прокіп // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 85-90.
4. Семенюк, Е.П. Що заважає практичному втіленню ідеї Екологічної конституції Землі?/ Е.П. Семенюк, Т.Ю. Туниця // Вісник НАН України. – 2012. – № 4. С. – 30-38.
5. Прокіп, А.В. Трансформація поняття «енергетична безпека» в контексті формування суспільства сталого розвитку / А.В. Прокіп // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 2. – С. 76-79
6. Максимець О.В. Методичні засади оцінювання конкурентних переваг лісової та деревообробної галузей у міжнародній торгівлі деревинною продукцією. / О. Максимець. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2012. – № 1. – С. 81-87
7. Максимець О.В. Оцінювання конкурентних переваг України у міжнародній торгівлі деревинною продукцією уперіод сучасної економічної кризи / О.В. Максимець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2011. – № 4-5.
8. Bihun Y., Maksymets O., Zibtsev S., Bates R. Star shines for birth of Christmas treemarket / Ukraine Business insight. – Issue 4. – September. – 2011. – P. 16-17.
9. Туниця Ю.Ю. Методологічні основи Екологічної конституції Землі / Ю.Ю. Туниця, Е.П. Семенюк, Т.Ю. Туния // Вісник НАН України. – 2010. – № 5. – С. 7–15
10. Максимець, О.В. Ефективність зовнішньої торгівлі деревиною та продукцією з деревини українських підприємств після вступу до СОТ та в умовах глобальної кризи / О.В. Максимець // Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (постанова президії ВАК України № 2-05/3 від 08.07.2009 р.)). – № 2. – 2009 р. – Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=14
11. Туниця Ю.Ю. Діалектика глобалізації в контексті екологічного імперативу / Ю.Ю. Туниця, Е.П. Семенюк, Т.Ю. Туниця // Вісник НАН України. – 2008. – № 2. С. – 8 -24.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP